معاونت آموزش ابتدایی اداره کل مازندران

سال همت مضاعف و کار مضاعف

هوالبصیر         ملاکهای ارزیابی ازتدریس معلمان ابتدایی درجشنواره الگوهای   مناسب تدریس دوره ابتدایی مازندران

سال تحصیلی 90 - 89 13

نام و نام خانوادگی :                                   محل خدمت :شهرستان/منطقه.................دبستان.................     درس   :  هنر

 

مراحل اصلی

فرایند یاددهی یادگیری

5

4

3

2

1

فعالیتهای مقدماتی

1 نحوه ایجاد ارتباط آغازین با دانش آموزان ( تنظیم فضا , دقت در وضع کلاس،دعا ،نیایش و ...)

 

 

 

 

 

2 میزان مشارکت دانش آموزان در تهیه انواع ابزار،وسایل ومواد مورد نیازدرس جدید

 

 

 

 

 

3 نحوه  انجام ارزشیابی آغازین(پرسش از پیش نیازهای درس،پرسش از مفاهیم درس جدید)

 

 

 

 

 

4 آماده سازی و ایجاد انگیزه ،جلب توجه دانش آموزان، معرفی درس جدید، بیان اهداف درس وحدود انتظارات

 

 

 

 

 

فعالیتهای یا ددهی - یادگیری

1 شروع مناسب درس( طرح مسأله یاارائه پرسشهای سازنده یا طرح فعالیت عملی یا ببان داستان و ... )

 

 

 

 

 

2 فراهم ساختن شرایط برای مشارکت فعال فراگیران در فعالیتهای هنری

*

 

 

 

 

3 استفاده مناسب و به هنگام از ابزار و وسایل و مواد

*

*

 

 

 

4 به کار گیری روشهای مناسب تدریس در موقعیت های مختلف  در فرایند تدریس

*

 

 

 

 

5 –  ایجاد فرصت مناسب برای پرورش قوه تخیل،تفکر(بیان احساسات و عواطف باتوجه به هوش های چند گانه)

*

 

 

 

 

6-انتخاب و بکارگیری الگو یا روش مناسب تدریس(باتوجه به طرح درس پیشنهادی)

*

 

 

 

 

7 میزان توجه به رعایت اصول درآموزش هنر(انعطاف پذیری ،کودک محوری ،پرورش خلاقیت ، تلفیق رشته های هنری و...)

*

 

 

 

 

8 –  توجه به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین فعالیت

*

 

 

 

 

9 –  به نمایش گذاشتن آثار هنری فراگیران در پایان کارجهت مشاهده ،ارزیابی و اظهارنظر دیگر فراگیران

*

*

 

 

 

10-  استفاده ازابزارتشویق وکاربرد صحیح واژه ها متناسب باسن فراگیران وارزشهای دینی و اجتماعی

*

*

 

 

 

11-  میزان بهره گیری ازرویکرد تربیت هنری (پرهیز ازآموزش مستقیم،ایجاد هماهنگی بین حواس خلق آثارو...)

*

 

 

 

 

12  میزان دستیابی به اهداف آموزشی هنر  (دانش -  مهارت نگرش  ) با توجه به فعالیت مربوطه

*

 

 

 

 

13  دارا بودن اعتماد به نفس و نشاط لازم در هنگام ارائه مطالب

*

*

 

 

 

14  فراهم ساختن زمینه برای تقویت روحیه پرسشگری

*

 

 

 

 

15  میزان ابداع و نوآوری در امر تدریس

*

 

 

 

 

 16-  میزان خلاقیت در تهیه و استفاده از وسایل و ساخت ابزار آموزشی

*

*

 

 

 

فعالیتهای تکمیلی

1- استفاده مطلوب از منابع (رسانه ها،طبیعت، مسائل روزمره زندگی و ...)

 

 

 

 

 

2 توجه به ارزشیابی در فرایند تدریس و ارایه بازخورد مناسب ( بر اساس مشاهدات و تکمیل چک لیست)

 

 

 

 

 

3 –  میزان موفقیت در برقراری ارتباط با همه فراگیران در تبیین آموخته ها

 

 

 

 

 

4 -  فراهم ساختن زمینه مناسب برای تقویت فعالیت های هنری در خارج از کلاس

 

 

 

 

 

جمع امتیازات هر ردیف

 

 

 

 

 

جمع کل امتیازات به عدد :                                         به حروف :

 * نظر داور:

 

 

 

نام و نام خانوادگی داور:                                                     امضاء

 

هوالبصیر         ملاکهای ارزیابی از تدریس معلمان در جشنواره الگوهای مناسب تدریس دوره ابتدایی  مازندران   سال   90-  89

 

نام و نام خانوادگی :                                              محل خدمت :   ................................ . .   دبستان  ............................... .       درس : ( بخوانیم، بنویسیم) پایه اول

 

مراحل اصلی

فرایند یاددهی یادگیری

5

4

3

2

1

 

فعالیتهای مقدماتی

1 نحوه ایجاد ارتباط آغازین با دانش آموزان ( تنظیم فضا , دقت در وضع کلاس،دعا ،نیایش و ...)

 

 

 

 

 

2 میزان مشارکت دانش آموزان در تهیه انواع ابزار،وسایل و موادمورد نیاز درس جدید

 

 

 

 

 

3 انجام ارزشیابی آغازین(پرسش از پیش نیازهای درس،پرسش از مفاهیم درس جدید)

 

 

 

 

 

4 آماده سازی وایجاد انگیزه ،جلب توجه دانش آموزان،معرفی درس جدید ، بیان اهداف درس وحدود انتظارات

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیتهای یاددهی یادگیری

بخوانیم

بنویسیم

1 استفاده بموقع  و بهینه از گروه  یادگیری در فرایند آموزش

*

*

 

 

 

 

2 –  استفاده بموقع و بهینه ازتصویر بزرگ کتاب

*

*

 

 

 

 

3 به کارگیری دانش آموزان برای شناخت کلید واژه ها ویافتن رابطه تصویرو نام آن به کمک تصویر کوچک کتاب  

*

 

 

 

 

 

4 –   میزان فعالیت دانش آموز ان برای شناخت نشانه جدید ( معرفی نشانه , تشخیص صدا ، بیان قانون ، ...)

*

 

 

 

 

 

5 استفاده از نظرات پیشنهادی فراگیر برای شناخت بیشتر نشانه جدید ( نام گذاری , مقایسه  آن با نشانه های دیگر و ... )

*

*

 

 

 

 

6 –   میزان فعالیت دانش آموز ان در خواندن کلید واژه ها و متن درس  (خواندن متن ابتدا توسط دانش آموزان)

*

 

 

 

 

 

7 –  انتقال شکل صدای جدید در جدول حروف الفبا  پس از خواندن متن درس

*

*

*

 

 

 

8 اجرای مراحل مختلف آموزش خواندن دررویکردکلی به طور منطقی ( تقویت مهارت شفاهی زبان )

 

 

 

 

 

 

بنویسیم

 

99 بکارگیری منطقی رویکرد تحلیلی درآموزش نوشتاری نشانه ها,کلمات وعبارات (هجا,ترکیب و هم نشینی )

*

 

 

 

 

 

10 میزان نظارت بر دانش آموزان در انجام فعالیت های نوشتاری ( حرکت صحیح دست , نگارش و ... )

*

*

 

 

 

 

بخوانیم و  بنویسیم

11 انتخاب و بکارگیری الگو یا روشهای مناسب تدریس (با توجه به موضوع درس پیشنهادی)

 

 

 

 

 

 

12–   ایجاد زمینه برای پرسشگری دانش آموزان

*

 

 

 

 

 

13 دارا بودن اعتماد به نفس و نشاط لازم در هنگام ارایه تدریس

*

*

 

 

 

 

14 میزان استفاده ازابزارتشویق وکاربرد صحیح واژه ها    (متناسب با ،سن فراگیران و ارزشهای دینی واجتماعی)

*

*

 

 

 

 

15 میزان ابداع و نوآوری در امر تدریس

 

 

 

 

 

 

16 –  میزان خلاقیت و نوآوری در تهیه وسایل و ساخت ابزار تخصصی

 

 

 

 

 

 

  

فعالیتهای تکمیلی

1 –  استفاده مطلوب ازمنابع ( کتاب, رسانه, محیط و...با توجه به هدفهای اجتماعی,تعمیم به مسائل روزمره و...)  

 

 

 

 

 

 

2 –  میزان توجه به ارزشیابی توصیفی در فرایند تدریس (پوشه کار،چک لیست،آزمون عملکردی و واقعه نگاری)و ارائه بازخورد 

 

 

 

 

 

 

3 -  میزان توجه به انواع تکلیف از نظر ساختارومحتوا با توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان  

 

 

 

 

 

 

4 میزان موفقیت در برقراری ارتباط با همه فراگیران و ایجاد نگرش مطلوب نسبت به آموخته ها 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیازات هر ردیف 

 

 

 

 

 

 

                                                      جمع کل امتیازات به عدد :                                                       به حروف :     

                                

 

     * نظر داور:

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی داور:

 

 

هوالبصیر  - ملاکهای ارزیابی از تدریس معلمان در جشنواره الگوهای مناسب تدریس دوره پیش دبستانی  مازندران

سال تحصیلی  90 - ۸9 13

نام و نام خانوادگی :                           محل خدمت : شهرستان/منطقه........................    دبستان.................       پیش دبستانی

مراحل اصلی

فرایند یاددهی یادگیری

5

4

3

2

1

فعالیتهای مقدماتی

1 نحوه ایجاد ارتباط آغازین با نوآموزان ( تنظیم فضا , دقت در وضع کلاس،دعا  و ...)

 

 

 

 

 

3 نحوه انجام ارزشیابیآغازین(پرسش از پیش نیازهای درس،پرسش از مفاهیم درس جدید)

 

 

 

 

 

3 آماده سازی , ایجاد انگیزه برای معرفی و  اجرای فعالیت انتخابی

 

 

 

 

 

فعالیتهای  یاددهی - یادگیری

1 تنظیم فضای کلاس برای ارائه فعالیت انتخابی

 

 

 

 

 

2 ملموس سازی مفاهیم و عینی کردن آنها توسط مربی

 

 

 

 

 

3 تناسب فعالیت با تواناییها و نیازهای سنی کودکان

 

 

 

 

 

4 رعایت اصول مربوط به ارایه فعالیت انتخاب شده

 

 

 

 

 

5 –  میزان ارایه مفاهیم دینی ،علوم, ریاضی ، زبان آموزی, هنر،اجتماعی,تربیت بدنی درفرایند اجرا

 

 

 

 

 

6 –  میزان مشارکت نوآموزان در تمام مراحل انجام فعالیت

 

 

 

 

 

7 –  میزان برانگیختن قوه تخیل وبیان احساسات به منظور بروز خلاقیت درکودکان

 

 

 

 

 

8 –  تشویق نوآموزان به پرسیدن و عکس العمل مناسب از جانب مربی

*

 

 

 

 

9 میزان اجرای مرحله به مرحله الگویاروش ارائه شده درطرح درس به طور منظم ( اعم از روشها , ابزار و...)

 

 

 

 

 

10 –  میزان راهنمایی و هدایت کنندگی مربی در تمام مراحل فعالیت

 

 

 

 

 

11 میزان استفاده مربی  از روش تلفیقی  در به کارگیری کتاب انس با قرآن و واحد کار و ...

 

 

 

 

 

12 –  انعطاف پذیری مربی در برابر خواسته های نوآموزان و برقراری ارتباط عاطفی با همه فراگیران

*

 

 

 

 

13 دارا بودن اعتماد به نفس و نشاط لازم در هنگام ارائه مطالب

*

 

 

 

 

14 میزان استفاده از ابزار تشویق و کاربرد صحیح واژه ها

*

 

 

 

 

15 میزان ابداع و نوآوری در اجرای فعالیت توسط مربی

*

 

 

 

 

16 –  میزان  فعالیت و نشاط و آزادی نسبی نوآموزان  در فرایند یادگیری

 

 

 

 

 

فعالیتهای  تکمیلی

1- توجه به ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت

 

 

 

 

 

2- میزان توجه در تعیین فعالیت های خارج از کلاس

 

 

 

 

 

جمع کل امتیازات  به عدد :              به حروف :

 

 

 

 

 

 * نظر داور:

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی داور:                                                     امضاء

 

 

 

هوالبصیر -   ملاکهای ارزیابی از تدریس معلمان در جشنواره الگو های مناسب تدریس دوره ابتدایی مازندران

 سال تحصیلی  90 - ۸9 13

نام و نام خانوادگی :                           محل خدمت :شهرستان/منطقه   ...................            دبستان   ......................                  درس  قرآن  

مراحل اصلی

فرایند یاددهی یادگیری

5

4

3

2

1

 فعالیتهای مقدماتی

1 نحوه ایجاد ارتباط آغازین با دانش آموزان ( تنظیم فضا , دقت در وضع کلاس،دعا ،نیایش و ...)

 

 

 

 

 

2 میزان مشارکت دانش آموزان در تهیه انواع ابزار،وسایل و موادمورد نیاز درس جدید

 

 

 

 

 

3 انجام ارزشیابی آغازین(پرسش از پیش نیازهای درس،پرسش از مفاهیم درس جدید)

 

 

 

 

 

4 آماده سازی وایجاد انگیزه،جلب توجه دانش آموزان،معرفی درس جدید ، بیان اهداف درس وحدود انتظارات

 

 

 

 

 

  

فعالیتهای یا ددهی - یادگیری

1 شروع مناسب درس  ( تشکیل گروه،توجیه گروه،ارایه فعالیت و ... )

 

 

 

 

 

2 رعایت اصول در روش همیاری و مشارکت فراگیران (صامت خوانی انفرادی ،گروهی و ...)

 

 

 

 

 

3 رعایت اصول اشاره بری برای بخش خوانی توسط معلم در روخوانی سوره در مواقع ضروری

 

 

 

 

 

4 روخوانی قرآن با رعایت قواعد بطور انفرادی

 

 

 

 

 

5 میزان توجه به رویکرد آموزش قرآن  ( روخوانی،زیبا خوانی و ...)

*

 

 

 

 

6 میزان مشارکت فراگیران در فعالیت جمعی

*

 

 

 

 

7 میزان توجه به مراحل آموزش پیام قرآنی ( خواندن متن , ترجمه , گفتگو در باره مفاهیم , بیان مصادیق )

*

 

 

 

 

8 فراهم نمودن زمینه مناسب برای ایجاد علاقه و انس به قرآن در فراگیران

 

 

 

 

 

9- بکار بستن الگو ها یا روش مناسب تدریس(انتخاب مناسب الگو و روش،اجرای عملی و ...)

 

 

 

 

 

10 میزان اجرای طرح درس تهیه شده به طور منظم ( اعم از روشها , ابزار , آموزش قاعده و...)

*

 

 

 

 

11 دارا بودن اعتماد به نفس و نشاط لازم در هنگام ارائه تدریس و توجه لازم به امر تشویق

*

 

 

 

 

12 میزان ابداع و نوآوری در امر تدریس

 

 

 

 

 

13 میزان خلاقیت و نوآوری در تهیه وسایل و ساخت ابزار تخصصی

 

 

 

 

 

   

فعالیتهای تکمیلی

1  استفاده مطلوب از منابع ( کتابهای درسی , لوحه ،نوار صوتی  با  توجه به هدفهای دینی , اجتماعی و ...)

 

 

 

 

 

2 میزان دستیابی به اهداف آموزشی ( اهداف دانشی , مهارتی و نگرشی  بر اساس ارزشیابی ضمن تدریس یا فرایندی )

 

 

 

 

 

3 میزان توجه به تواناییها و تفاوتهای فردی دانش آموزان در تعیین تکالیف

 

 

 

 

 

4 - میزان موفقیت در برقراری ارتباط با همه فراگیران و ایجاد نگرش مطلوب نسبت به آموخته ها

 

 

 

 

 

                                                                     جمع امتیازات هر ردیف

 

 

 

 

 

                                   جمع کل امتیازات به عدد :                                         به حروف :                                     

 * نظر داور:

 

 

 

 

                       

                                نام و نام خانوادگی داور :                                            امضا :                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوالبصیر -   ملاکهای ارزیابی از تدریس معلمان در جشنواره الگو های مناسب تدریس دوره ابتدایی مازندران

 سال تحصیلی  90 - ۸9 13

نام و نام خانوادگی :                           محل خدمت :شهرستان/منطقه   ...................            دبستان   ......................                  جغرافیا پایه:.......

 

مراحل اصلی

فرایند یاددهی یادگیری

5

4

3

2

1

 فعالیتهای مقدماتی

1 نحوه ایجاد ارتباط آغازین با دانش آموزان ( تنظیم فضا , دقت در وضع کلاس،دعا ،نیایش و ...)

 

 

 

 

 

2 میزان مشارکت دانش آموزان در تهیه انواع ابزار،وسایل و موادمورد نیاز درس جدید

 

 

 

 

 

3 انجام ارزشیابی آغازین(پرسش از پیش نیازهای درس،پرسش از مفاهیم درس جدید)

 

 

 

 

 

4 آماده سازی وایجاد انگیزه ،جلب توجه دانش آموزان،معرفی درس جدید ، بیان اهداف درس وحدود انتظارات

 

 

 

 

 

                                        فعالیتهای یا ددهی - یادگیری

1 شروع مناسب درس  ( طرح مساله یاطرح پرسش های سازنده یا بیان اشکالات مطالعاتی از نوع آمادگی فراگیران و یا ارائه فعالیت های عملی،و.... )

 

 

 

 

 

2 میزان  مشارکت فراگیران در یافتن پاسخ پرسش ها

 *

 

 

 

 

3 فرصت دادن به فراگیران جهت بررسی نقشه ها ، عکس ها،کره و..در جمع آوری اطلاعات برای  یافتن پاسخ پرسش کتاب درسی و معلم

 *

 

 

 

 

4 میزان استفاده از تجهیزات آموزشی مانند نقشه جهان ،نقشه ایران ، کره و...در تدریس توسط فراگیران و معلم  

 *

 

 

 

 

5 مطابقت دادن موضوع درس جدید به مسائل روز مره ی کودک

*

 *

 

 

 

6 توجه دادن دانش آموزان  به مطالب مهم ،شرح محل ها ،مفاهیم نقشه ها و نمودارهاو نکته سنجی های درس از طریق  طرح سوالات دقیق توسط معلم

*

 

 

 

 

7 استفاده مناسب و به موقع از عوامل موثر یادگیری ( آزمایش،مشاهده ، به کارگیری از ماکت ، میز شن و... )

 

 

 

 

 

8 میزان توجه به مطالب مهم درس از طریق  بازگویی دوباره آن در پایان تدریس

*

*

 

 

 

9- توجیه فراگیران در پایان درس برای مطالعه درس آینده به کمک نقشه ها و..جهت آمادگی بیشتر آنان

*

*

 

 

 

10-  انتخاب وبکار بستن الگو یا روش های مناسب تدریسبا توجه به طرح درس پیشنهادی

 

 

 

 

 

11 میزان اجرای طرح درس تهیه شده به طور منظم ( اعم از روشها , ابزار ,...)

*

 *

 

 

 

12 دارا بودن اعتماد به نفس و نشاط لازم در هنگام ارائه تدریس

*

 

 

 

 

13- میزان استفاده از ابزار تشویق و کاربرد صحیح واژه ها (متناسب با سن فراگیران و ارزش های دینی و اجتماعی)

*

*

 

 

 

14 میزان ابداع و نوآوری در امر تدریس

 

 

 

 

 

15 میزان خلاقیت و نوآوری در تهیه وسایل و ساخت ابزار تخصصی

 

 

 

 

 

   فعالیتهای تکمیلی

1  استفاده مطلوب از منابع ( کتابهای درسی , رسانه فمحیط  با  توجه به هدفهای اجتماعی و تعمیم به مسائل روز مره و...)

 

 

 

 

 

2 میزان توجه به اجرای مطلوب ارزشیلبی مستمر و تناسب آن در راستای اهداف درس و ارائه بازخورد

 

 

 

 

 

3 میزان توجه به تواناییها و تفاوتهای فردی دانش آموزان در تعیین فعالیت های خارج از کلاس

 

 

 

 

 

4 - میزان موفقیت در برقراری ارتباط با همه فراگیران و ایجاد نگرش مطلوب نسبت به آموخته ها

 

 

 

 

 

                                                                     جمع امتیازات هر ردیف

 

 

 

 

 

                                   جمع کل امتیازات به عدد :                                         به حروف :                                     

 * نظر داور:

 

 

                        

                                نام و نام خانوادگی داور :                                            امضا :                                

 

هوالبصیر -   ملاکهای ارزیابی از تدریس معلمان در جشنواره الگو های مناسب تدریس دوره ابتدایی مازندران

سال تحصیلی  90 - ۸9 13

نام و نام خانوادگی :                           محل خدمت :شهرستان/منطقه   ...................            دبستان   ......................                  چند پایه:.......

 

ردیف

ملاک های ارزیابی

5

4

3

2

1

1

مد نظر قرار دادن سهولت و دشواری موضوع با تلفیق مناسب دروس

 

 

 

 

 

2

اختصاص دادن محور اصلی به پایین تر یا انتخاب محتوا با اهداف مشترک در پایه های تلفیقی

 

 

 

 

 

3

تعیین فعالیت مناسب برای محور فرعی قبل از تدریس یا پیگیری اهداف مستقل پایه بالاتر

 

 

 

 

 

4

تعیین فعالیت مناسب برای محور اصلی پس از تدریس یا ادامه پیگیری اهداف مستقل پایه بالاتر

 

 

 

 

 

5

تنظیم منا سب فضای کلاس برای چند پایه

 

 

 

 

 

6

میزان نظارت هنگام انجام فعالیت های فراگیران ضمن تدریس و ارایه راهکارهای مناسب

 

 

 

 

 

7

میزان دقت در تقسیم کردن وقت کلاس در شیوه محوری یا استفاده بهینه در فعالیت های تلفیقی

 

 

 

 

 

 

جمع امتیازات هر ردیف

 

 

 

 

 

 

جمع کل امتیازات

 

 

 

 

 

 

* نظر داور:

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی داور:                                                     امضاء

 

برای ارزیابی از تدریس چند پایه علاوه بر بر تنظیم فرم های ارزیابی دروس مورد نظر تدریسی ، این فرم هم تنظیم و مجموع امتیازات محاسبه خواهد شد.

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 10:31  توسط گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی  | 

         هوالبصیر  ملاکهای ارزیابی از تدریس معلمان در جشنواره الگوهای مناسب تدریس دوره ابتدایی استان مازندران سال تحصیلی  90 - 89 13

          نام و نام خانوادگی :                                       محل خدمت :شهرستان/منطقه.................دبستان................                              .درس:ریاضی

 

مراحل اصلی

فرایند یاددهی یادگیری

5

4

3

2

1

 

 

 فعالیتهای مقدماتی

 

1 نحوه ایجاد ارتباط آغازین با دانش آموزان ( تنظیم فضا , دقت در وضع کلاس ،دعا نیایش و ...)

 

 

 

 

 

 

2 میزان مشارکت دانش آموزان در تهیه انواع ابزار، وسایل وموادمورد نیاز درس جدید

 

 

 

 

 

 

3 نحوه انجام ارزشیابی آغازین  (پرسش از پیش نیازهای درس،پرسش از مفاهیم درس جدید)

 

 

 

 

 

 

4 آماده سازی و ایجاد انگیزه ، جلب توجه دانش آموزان و معرفی درس جدید و بیان اهداف درس وحدودانتظارات

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای یا ددهی - یادگیری

1 طرح مسئله یا طراحی فعالیت مناسب توسط معلم در آغاز درس 

 

 

 

 

 

 

2 اجرای مرحله مجسم  یا انجام فعالیت با ابزار و تکنیک  مناسب توسط فراگیران

 

 

 

 

 

 

3 اجرای مرحله نیمه مجسم  یا انجام فعالیت با تصاویرمناسب ومرتبط با مرحله مجسم توسط فراگیران

 

 

 

 

 

 

4 شرکت دادن همه ی فراگیران در اجرای مراحل مجسم و نیمه مجسم و ...

*

 

 

 

 

 

5 توجه به کسب مفهوم ودرک و کشف روابط وبیان آن در قالب عبارات فارسی و ریاضی توسط دانش آموزان

*

 

 

 

 

 

6 –  توضیح دستورالعمل درس جدید درکتاب درسی توسط معلم  پس از اجرای مراحل مجسم, نیمه مجسم و ...

*

*

 

 

 

 

7 –  اجرای مراحل کنترل و رفع اشتباه

*

*

 

 

 

 

8 تمرین و ممارست برای درک عمیق  مطالب درسی به کمک دانش آموزان

*

 

 

 

 

 

9 به کار بستن ا لگوها یا روش مناسب تدریس ( انتخاب مناسب الگوو روش , اجرای عملی  و ...)

*

 

 

 

 

 

10 –  میزان اجرای مرحله به مرحله الگویا روش ارائه شده درطرح درس به طورمنظم

*

*

*

 

 

 

11 فراهم نمودن بستر مناسب جهت تقویت روحیه پرسشگری فراگیران

*

*

 

 

 

 

12 دارا بودن اعتماد به نفس و نشاط لازم در هنگام ارائه مطالب

*

*

 

 

 

 

13-  فراهم نمودن بستر مناسب برای تفکر منطقی و استدلال فراگیران

*

*

 

 

 

 

14 میزان استفاده از ابزار تشویق و کاربرد صحیح واژه ها  در ارائه درس

*

*

*

 

 

 

15 میزان ابداع و نوآوری در امر تدریس

 

 

 

 

 

 

16 –  میزان خلاقیت و نوآوری در تهیه وسایل و ساخت ابزار تخصصی

 

 

 

 

 

 

   

فعالیتهای تکمیلی

 

1 –  استفاده مطلوب ازمنابع( کتاب,رسانه,محیط،توجه به هدفهای اجتماعی , تعمیم به مسائل روزمره و...) 

 

 

 

 

 

 

2 –  میزان توجه به اجرای مطلوب ارزشیابی مستمر و تناسب آن در راستای اهداف درس و ارائه بازخورد

 

 

 

 

 

 

3 -  میزان توجه به تواناییها و تفاوتهای فردی دانش آموزان در تعیین فعالیتهای خارج از کلاس 

 

 

 

 

 

 

4 میزان موفقیت در برقراری ارتباط با همه فراگیران و ایجاد نگرش مطلوب نسبت به آموخته ها 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیازات هر ردیف 

 

 

 

 

 

 

جمع کل امتیازات به عدد :                                                     به حروف :

 

           نظر داور:

  

 

 

 

                            نام و نام خانوادگی داور:                                                     امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

هوالبصیر           ملاکهای ارزیابی ازتدریس معلمان ابتدایی در جشنواره الگوهای مناسب تدریس دوره ابتدایی   مازندران

 سال تحصیلی  90 -  89 13

                نام و نام خانوادگی :                                 محل خدمت :شهرستان/منطقه.................................دبستان    ................. .............         درس  : علوم تجربی

مراحل اصلی

فرایند یاددهی یادگیری

5

4

3

2

1

 فعالیتهای مقدماتی

1 نحوه ایجاد ارتباط آغازین با دانش آموزان ( تنظیم فضا , دقت در وضع کلاس،دعا ،نیایش و ...)

 

 

 

 

 

2 میزان مشارکت دانش آموزان در تهیه انواع ابزار،وسایل ومواد مورد نیازدرس جدید

 

 

 

 

 

3 نحوه  انجام ارزشیابی آغازین (پرسش از پیش نیازهای درس،پرسش از مفاهیم درس جدید

 

 

 

 

 

4 آماده سازی و ایجاد انگیزه ،جلب توجه دانش آموزان، معرفی درس جدید، بیان اهداف درس وحدود انتظارات

 

 

 

 

 

 فعالیتهای یا ددهی - یادگیری

1 شروع مناسب درس  با طرح مساله یا طرح پرسشهای سازنده یا ارائه ی فعالیتهای عملی و...

 

 

 

 

 

2 رعایت اصول در بکارگیری گروه های یادگیری  (زمان تشکیل گروه،ایجاد شرایط یکسان،توجه به گروه در زمان انجام فعالیت،بکارگیری گروه، بیان حدود انتظارات از گروه یادگیری و...)

 

 

 

 

 

3 –  طی کردن مراحل روش علمی توسط فراگیران جهت دستیابی به مفهوم (مشاهده ، پرسش، جمع آوری اطلاعات , فرضیه سازی، آزمون و...)

 

 

 

 

 

4 –  مناسب سازی فعالیتهای عملی با توجه به موقعیتهای زندگی روزمره فراگیران (ملموس بودن, وجود امکانات و..)

 

 

 

 

 

5–  ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت فراگیران جهت تولید مفهوم ،کشف رابطه ،نتیجه گیری و...

 

 

 

 

 

6 فراهم ساختن شرایط لازم برای بحث وگفتگوی فراگیران  در پاسخ دادن به پرسش ها وتمام نکردن بحث با دریافت یک پاسخ

 

 

 

 

 

7 میزان رعایت اصول دراجرای فعالیتهای عملی ( انطباق فعالیت با دستور کار کتاب, تکرار آزمایش و یا تغییر ابزار و فعالیت در صورت لزوم و تغییر ابزار  , بیان نتیجه آزمایش توسط دانش آموزان , رعایت نکات ایمنی و بهداشت و...)

 

 

 

 

 

8-انتخاب و بکارگیری الگو یا روشهای مناسب تدریس (باتوجه به طرح درس پیشنهادی)

 

 

 

 

 

9 دارا بودن اعتماد به نفس و نشاط لازم در هنگام ارائه مطالب

*

 

 

 

 

10-  میزان اجرای مرحله به مرحله الگویا روش ارائه شده درطرح درس به طورمنظم

*

*

 

 

 

11–  استفاده از ابزار تشویق و کاربرد صحیح واژه ها (متناسب با سن فراگیران وارزشهای اجتماعی و دینی)

*

*

 

 

 

12 میزان ابداع و نوآوری در امر تدریس

 

 

 

 

 

13 –  میزان خلاقیت و نوآوری در تهیه وسایل و ساخت ابزار تخصصی

 

 

 

 

 

 فعالیتهای تکمیلی

1 –  استفاده مطلوب ازمنابع ( کتاب,رسانه, محیط با توجه به هدفهای اجتماعی,تعمیم به مسائل روزمره و...)

 

 

 

 

 

2 –  میزان توجه به اجرای مطلوب ارزشیابی مستمر و تناسب آن در راستای اهداف درس و ارائه بازخورد

 

 

 

 

 

3 -  میزان توجه به انواع تکلیف از نظر ساختارومحتوابا توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان 

 

 

 

 

 

4 میزان موفقیت در برقراری ارتباط با همه فراگیران و ایجاد نگرش مطلوب نسبت به آموخته ها

 

 

 

 

 

جمع امتیازات هر ردیف

 

 

 

 

 

                                   جمع کل امتیازات به عدد :                                         به حروف :                                     

  * نظر داور:

 

 

 

  

                        نام و نام خانوادگی داور:                                                 امضاء

 

 

 

                               هوالبصیر  -  ملاکهای ارزیابی ازتدریس معلمان ابتدایی درجشنواره الگوهای مناسب تدریس دوره ابتدایی  مازندران    سال تحصیلی 90 - ۸9 13

مراحل اصلی

فرایند یاددهی – یادگیری

5

4

3

2

1

 

فعالیتهای مقدماتی

1 – نحوه ایجاد ارتباط آغازین با دانش آموزان ( تنظیم فضا , دقت در وضع کلاس،دعا ،نیایش و ...)

 

 

 

 

 

2 – میزان مشارکت دانش آموزان در تهیه انواع ابزار،وسایل ومواد مورد نیازدرس جدید

 

 

 

 

 

3 –نحوه  انجام ارزشیابی آغازین(پرسش از پیش نیازهای درس،پرسش از مفاهیم درس جدید)

 

 

 

 

 

4 – آماده سازی و ایجاد انگیزه ،جلب توجه دانش آموزان، معرفی درس جدید، بیان اهداف درس وحدود انتظارات

 

 

 

 

 

 

 فعالیتهای یا ددهی - یادگیری

1) شروع مناسب درس(طرح مساله یا طرح پرسشهای سازنده یا ارائه ی داستان یا ارائه فعالیتهای عملی و ...)

 

 

 

 

 

2) رعایت اصول در قصه گویی یاخواندن متن درس یاپرسش وپاسخ ....در ارائه ی محتوابرای دریافت مفاهیم درس

 

 

 

 

 

3) ایجاد زمینه مناسب برای فراگیران جهت ارائه ی مصادیق و نمونه ها برای درک عمیق مفاهیم   

 

 

 

 

 

4) فراهم ساختن شرایط لازم برای گفتگو جهت یافتن پاسخ پرسش ها و تمام نکردن بحث با دریافت  یک پاسخ  

 

 

 

 

 

5) ایجاد شرایط مناسب درفراگیران برای میل به دینداری ودین دوستی (با توجه به ویژگیهای ذهنی و عاطفی کودکان)

 

 

 

 

 

6) مطابقت دادن موضوع درس جدیدبه مسائل روزمره کودک

 

 

 

 

 

7) انتخاب و بکارگیری الگو یا روشهای تدریس،متناسب با موضوع واجرای طرح درس پیشنهادی

 

 

 

 

 

8)  ایجاد زمینه برای پرسشگری دانش آموزان،تفکر منطقی و بیان احساسات

 

 

 

 

 

9) دارا بودن اعتماد به نفس و نشاط لازم در هنگام ارایه تدریس

 

 

 

 

 

10)  میزان استفاده از ابزار تشویق و کاربرد صحیح واژه ها (متناسب با سن فراگیران وارزشهای دینی و اجتماعی)

 

 

 

 

 

11)  میزان ابداع و نوآوری در امر تدریس

 

 

 

 

 

12)  میزان خلاقیت و نوآوری در تهیه وسایل و ساخت ابزار تخصصی

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای تکمیلی

1 – استفاده مطلوب ازمنابع ( کتاب,رسانه, محیط با توجه به هدفهای اجتماعی,تعمیم به مسائل روزمره و...)

 

 

 

 

 

2 –  استفاده از چک لیست برای  ارزیابی از فعالیت های دانش آموزان  و ارائه  بازخورد مناسب

 

 

 

 

 

3 -  میزان توجه به تواناییها و تفاوتهای فردی دانش آموزان در تعیین فعالیتهای خارج از کلاس

 

 

 

 

 

4 – میزان موفقیت در برقراری ارتباط با همه فراگیران و ایجاد نگرش مطلوب نسبت به آموخته ها

 

 

 

 

 

جمع امتیازات هر ردیف

 

 

 

 

 

                                   جمع کل امتیازات به عدد :                                         به حروف :

 

 

نظر داور:

  

                  

                                                

                                

 

                                                    

                                             نام و نام خانوادگی داور:                                                     امضاء

 

نام و نام خانوادگی :                         محل خدمت : شهرستان/منطقه.....................دبستان.....................   درس :هدیه های آسمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

هوالبصیر         ملاکهای ارزیابی ازتدریس معلمان ابتدایی درجشنواره الگوهای   مناسب تدریس دوره ابتدایی  مازندران

سال تحصیلی 90 - 89 13

نام و نام خانوادگی :                          محل خدمت : شهرستان/منطقه.......................  دبستان...................    درس   :  ا نشا

 

مراحل

فرایند یاددهی یادگیری

5

4

3

2

1

 

 فعالیتهای مقدماتی

1 نحوه ایجاد ارتباط آغازین با دانش آموزان ( تنظیم فضا , دقت در وضع کلاس،دعا ،نیایش و ...)

 

 

 

 

 

 

2 میزان مشارکت دانش آموزان در تهیه انواع ابزار،وسایل ومواد مورد نیازدرس جدید

 

 

 

 

 

 

3 نحوه  انجام ارزشیابی آغازین(پرسش از پیش نیازهای درس،پرسش از مفاهیم درس جدید)

 

 

 

 

 

 

4 آماده سازی و ایجاد انگیزه ،جلب توجه دانش آموزان، معرفی درس جدید، بیان اهداف درس وحدود انتظارات

 

 

 

 

 

 

 فعالیتهای یا ددهی - یادگیری

1- انتخاب موضوع به کمک فراگیران و مناسب سازی آن وانتقال موضوع روی تابلوی کلاس.

*

 

 

 

 

 

2- ارائه برنامه مناسب برای وارد شدن فراگیران در موضوع (استفاده از پرسش و پاسخ ها یا با رش مغزی یا طرح انشاء یا بدیعه پردازی و ...)

*

 

 

 

 

 

3-اجرای برنامه به کمک فراگیران (تبدیل موضوع به پاره موضوع یا طی کردن مراحل در سایر روشها)

*

 

 

 

 

 

4- ارائه حدود انتظارات و توجیه دانش آموزان جهت تولید محتوی

*

 

 

 

 

 

5- ایجاد شرایط لازم برای بحث وگفتگوی دوجانبه (ارائه ی نظرات واحساسات شخصی فراگیران در باره موضوع )

*

 

 

 

 

 

6- انتقال حاصل بحث و گفتگو ی فراگیران در قالب جمله های نو و تازه روی تابلوی کلاس .

*

 

 

 

 

 

7- اصلاح و تکمیل یا اضافه نمودن  جملات مورد بحث در پایان کارو شاخص کردن ایده های جذاب فراگیران درباره موضوع

*

 

 

 

 

 

8-هدایت دانش آموزان به نوشتن جملات روی تابلو و صامت خوانی قبل از ارائه به کلاس(به ترتیب نوشتن ،بکارگیری کلمه های جدید برای ارتباط جمله ها ، اضافه کردن جمله های جدید) .

*

 

 

 

 

 

9- توجیه دانش آموزان به رعایت اصول نگارش و زیبا ساختن کلام .

*

 

 

 

 

 

10- میزان اجرای مناسب طرح یا الگوی پیشنهادی .

*

 

 

 

 

 

11- دارا بودن اعتماد به نفس و نشاط لازم در فرایند تدریس .

*

*

 

 

 

 

12- میزان استفاده از ابزار تشویق و کاربرد صحیح واژه ها در موضوع .

*

*

 

 

 

 

13- ابداع و نوآوری در امر تدریس .

 

 

 

 

 

 

14- ابداع و نوآوری در تهیه وسایل کمک آموزشی .

*

 

 

 

 

 

  فعالیتهای تکمیلی

1 –  استفاده از منابع مختلف ( کتابها ، ضرب المثل ، احادیث و ... )

 

 

 

 

 

 

2 –  فراهم کردن شرایط لازم برای دانش آموزان در بیان ایده ها ( بیان احساس شخصی ، توضیح در باره ی جملات انتخاب شده از دیگران و ...)

 

 

 

 

 

 

3 -  میزان توجه به ارزشیابی ضمن تدریس و ارایه بازخورد مناسب.

 

 

 

 

 

 

4  توجیه کردن فراگیران برای ادامه کار موضوع در خارج از کلاس .

 

 

 

 

 

 

5  میزان موفقیت در برقراری ارتباط با همه فراگیران و ایجاد نگرش مطلوب نسبت به آموخته ها .

 

 

 

 

 

 

جمع امتیازات هر ردیف

 

 

 

 

 

جمع کل امتیازات به عدد :                                         به حروف :

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         * نظر داور :  

 

 

 

                                                                                                  

                                                                      نام ونام  و خانوادگی  داور :                                                                 امضا 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 10:29  توسط گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی  | 

 

 

 

 

مدرسه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده وبی توجهی به این بخش مهم ،کلیه امور تعلیم و تربیت آینده سازان میهن اسلامی را تحت تاثیر خود قرار داده و دچار نقصان می نماید که اثرات آن می تواند به نسل های آینده نیز انتقال یابد.

بر این اساس به منظور ساماندهی مدیریت واحدهای آموزشی وپرورشی ،امکان بهره مندی دانش آموزان و معلمین از تجارب یک دیگر ،افزایش موفقیت و کارایی مدارس،بهبود تعامل بین مدارس تحت پوشش و ارتقای سطح ارائه خدمات آموزشی و پرورشی، افزایش مشارکت کارکنان و دانش آموزان مدارس تحت پوشش شبکه،فراهم آوردن بهره برداری بیشتر از تجهیزات و منابع آموزشی و مالی اقدام به تشکیل شبکه مدارس همیار نموده تا مدیران ،آموزگاران ،دانش آموزان و کارکنان بتوانند از تجارب مفید و ارزنده یک دیگر استفاده نمایند.  امید است اجرای این طرح بتواند در تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موثر واقع شده و خدمتی در جهت رشد و اعتلای فرزندان عزیز این مرز و بوم باشد.

به پیوست شیوه نامه طرح مذکور جهت ارسال به مدارس مناطق شهری ارسال می گردد .لذا پس از تکمیل فرم مشخصات مدارس عضو شبکه یک نسخه از آن را به اداره کل ارسال نمایید.

 

 

 

 

 

 


سال تحصیلی0 9 ـ 89

 

اقدامی عملی در راستای بهره وری منابع در سال همت مضاعف کار مضاعف

 

 

 

 

 

مدرسه شماره 2

مدرسه شماره 4

 

 

مدرسه شماره 3

 

مدرسه شماره 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت آموزش ابتدایی

گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی

 

باسمه تعالی

شیوه نامه مدارس همیارمناطق شهری  

             روزانه هزاران تجربه مهم و با ارزش در سطوح مختلف آموزش و پرورش به ویژه در سطح واحدهای آموزشی شکل می گیرد که متأسفانه به علت عدم برون یافت مناسب ، دیگران ناچارند تا راه های رفته را با هزینه های مختلف و گاه سنگین تر مجدداً تجربه کنند.

مدرسه به عنوان اصلی ترین مرکز تحقق اهداف ، برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی ، سیستمی باز است که در تعامل با محیط می تواند به بلوغ سیستمی برسد و اگر دریچه های تعامل مثبت آن باز گردد و هوای تازه همفکری و هم اندیشی در آن جریان یابد اندیشه ها بارور ، فضا دلچسب و میوه و محصول پربارتر خواهد شد.

در پناه داد و ستد اندیشه ها و تجربه ها ، توانمندی ایجاد شده و قیمت تمام شده یادگیری به وضعیتی منطقی می رسد چون این رویکرد موجب می شود که دانش و تجربه دیگران را تجزیه و تحلیل و سپس همسان سازی کنیم و از آن بهره برداری نماییم نه آنکه زمان و منابع را برای تکرار مجدد تجربه ها هزینه نماییم.

تغییر مطلوب در بینش ، دانش و رفتار دانش آموزان زمانی به وقوع می پیوندد که در رفتار اولیای مدرسه ارزش ها و هنجارها را ببینند و لمس کنند . لذا  بمنظور تزریق تفکر و حرکت گروهی و جمع پذیری در سطح مدارس لازم است تا با پیوند دادن مدارس به یکدیگر و مشارکت گروهی در سطح نسبتاً وسیع  زمینه های باورمندی و اجتماعی شدن دانش آموزان را در کنار ایجاد چنین شبکه ای فراهم نماییم.

 

اهداف طرح :

ـ ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی شاغل در واحد های آموزشی

ـ فراهم نمودن زمینه های تلاش ، فعالیت و تجربه گروهی و ایجاد هم افزایی مطلوب

ـ آماده سازی بستر رقابت سالم  بین بخشی فی مابین مدارس در بخش های مختلف

ـ جلوگیری از اتلاف منابع مادی و مالی با بهره گیری از تجربیات پایه ای مدارس و تقویت و غنی سازی آن ها

ـ آشنایی ، تعامل و همکاری کلیه عوامل و  دانش آموزان مدارس عضو شبکه با یکدیگر

ـ ایجاد زمینه های تحقق عدالت آموزشی

ـ تقویت خردجمعی و برنامه ریزی ، تصمیم سازی و اجرای گروهی

 

شیوه اجرای این طرح :

این طرح در سال جاری ، در کلیه  مدارس ابتدایی مناطق شهری   می تواند اجرا گردد.

کلیه مدارس عضو شبکه مشخصات کامل شبکه خود را به همراه مشخص بودن مدرسه محور به کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان ها و مناطق ارائه نمایند .

کارشناسی آموزش ادارات نیز پس از جمع آوری تقاضاهای مدیران ، براساس تعداد مدارس در قالب شبکه هایی با تعداد 5 یا 7 آموزشگاه ، براساس شرایط مندرج در ادامه شیوه نامه مدارس را چینش نموده و در اولین فرصت با برگزاری اولین نشست مدیران مدارس مربوطه ، ضمن ایجاد شبکه به صورت رسمی ، مدیران را در خصوص اجرای طرح توجیه می نماید.  

درجهت اجرای این طرح حداقل 5 و حداکثر 7 آموزشگاه  با تشکیل یک شبکه ارتباطی ، مدارس همیار را شکل می دهند.

به منظور بهره برداری و اجرای هرچه بهتر این طرح ، بهتر است مدارس مذکور به لحاظ استقرار مکانی از موقعیت نزدیک به هم برخوردار باشند.

در خصوص جنسیت مدارس ، الزامی بر تفکیک جنسیت نیست اما با عنایت به اجرای فعالیت های مشترک با حضور دانش آموزان ، لازم است در صورت عضویت هر دوجنسیت در یک شبکه ، به تعداد مدارس هم جنس توجه شود تا عملیاتی شدن طرح دچار خدشه نگردد. به طور مثال در یک شبکه 5 مدرسه ای تناسب 3 به 2 رعایت گردد. ( سعی شود مدارس هم شیفت در یک شبکه قرار گیرند).

به منظور هماهنگی و هدایت فعالیت های شبکه و ایجاد انسجام لازم ،پس از شناسایی و شکل گیری مدارس همتا ،  در اولین نشست مدیران ،  یکی از واحدهای آموزشی به عنوان " مدرسه محور" شبکه مدارس همیار براساس یکی از روش های ذیل به مدت یکسال انتخاب می شود ؛

الف) از میان مدارس عضو شبکه براساس آراء مخفی ، فردی که حائز آراء بیشتر شد به عنوان " مدرسه محور"  بر گزیده می شود.

ب) واحد آموزشی که به لحاظ عملکرد در بخش های مختلف حائز امتیاز برتر می باشد به عنوان " مدرسه محور"   شبکه مدارس همیار انتخاب می شود.

پس از انتخاب " مدرسه محور"  فعالیت های شبکه رسماً آغاز می شود.

 • مدیر مدرسه محور نقش هماهنگ کننده را دارد و در اجرای هر برنامه  ، مدیر هر  مدرسه عضو  مسئول و پاسخگو است ، و  اجرای این طرح در استقلال مدارس  نباید خدشه ای وارد نماید.
 •  

نوع تعامل و شیوه فعالیت مدارس عضو شبکه همیار :

در اولین جلسه اعضاء با توافق یکدیگر اقدام به تهیه و عقد تفاهم نامه همکاری در بخش های مختلف آموزشگاهی که در ادامه به برخی از آنان اشاره شده است می نمایند و سپس اقداماتی را به شرح ذیل انجام می دهند.

در اولین گام ، مدیران عضو شبکه با برگزاری نشستی با حضور کلیه عوامل اداری ، آموزشی ، پرورشی ، خدماتی و همچنین اعضای انجمن اولیاء و مربیان و شورای دانش آموزی در سطح آموزشگاه خود نسبت به ارائه و تبیین طرح اقدام می نمایند.

سپس مدیر « مدرسه محور » براساس  برنامه ذیل اقدام به برگزاری اولین نشست مشترک عوامل شاغل در مدارس عضو شبکه در نیمه دوم اردیبهشت می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گام

شرح اقدامات و فعالیت ها در هر گام

گام 1

برگزاری همایش با حضور کلیه عوامل اداری ، آموزشی ، تربیتی ، خدماتی ، انجمن اولیاء و مربیان و شورای دانش آموزی توسط مدرسه محور در یکی از مدارس عضو شبکه که از فضا و امکانات کافی برخوردار باشد.

شایان ذکر است که این برنامه می بایست در یک روز تعطیل در نوبت صبح  همراه با پذیرایی مناسب انجام گردد.

گام 2

برگزاری مراسم افتتاحیه بمنظور توجیه اهداف و روش کار توسط مدیر مدرسه محور

کمیته بندی مشاغل همتا ( بدین صورت که کلاس های مدرسه میزبان با نصب تابلویی به کمیته های مشاغل مختلف همچون مدیران ، معاونین آموزشی ، معاونین و مربیان پرورشی ، متصدیان امور دفتری ، متصدیان آزمایشگاه و کارگاه ، مشاوران ، آموزگاران ،  معلمان  به تفکیک عناوین دروس ، انجمن اولیاء و مربیان ، شوراهای دانش آموزی ، نیروهای خدماتی 

در هر کمیته پس از انجام معارفه توسط حاضرین در اولین اقدام اعضاء از میان حاضرین با آراء مخفی یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار کمیته تخصصی خود انتخاب می کنند که ضمن اداره جلسه عهده دار سایر فعالیت های مربوط به آن کمیته در طول سال می باشد.  

سپس اعضاء فعالیت ها و برنامه ها و پیشنهادات خود را برای سال تحصیلی آینده جهت ملحوظ قرار گرفتن در برنامه سالانه شبکه به ترتیب اولویت اعلام می نمایند. در تنظیم موارد یاد شده در دو حوزه دانش آموزی و همکاران اخذ تصمیم گردد.

در نهایت براساس صورتجلسه پیوستی ( نمون برگ شماره 1) مباحث مطروحه تنظیم و به مدیر مدرسه محور ارائه می گردد.

گام 3

مدیر مدرسه محور ، پس از دریافت نظرات هر کمیته ، اقدام به تشکیل  کمیته برنامه ریزی  و برگزاری نشست مشترک مدیران و نمایندگان هر کمیته به منظور آغاز فعالیت تدوین برنامه سالانه و همچنین تنظیم تقویم اجرایی شبکه می نماید. جهت انجام این فعالیت می توان از افراد خبره و صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی آموزشی و درسی استفاده کرد.  

 

لازم به ذکر است که برنامه تنظیمی می بایست  به عنوان برنامه سالانه هریک از مدارس عضو مورد بهره برداری قرار گیرد ودر صورت تمایل هر مدرسه عضو شبکه نسبت به اجرای فعالیت هایی علاوه بر فعالیت های تنظیمی شبکه ، می توانند فعالیت های مد نظر را به برنامه سالانه شبکه اضافه نمایند و در آموزشگاه خود اجراء نمایند.

تقویم اجرایی مدارس نیز به تناسب برنامه سالانه ، فعالیت های جاری آموزشگاه و مناسبت ها تنظیم و به تصویب اعضاء می رسد.  

لازم به توضیح می باشد که هریک از مدارس عضو شبکه مدارس همتا ، عهده دار وظایف و مأموریت های ذاتی خود بوده و عضویت داوطلبانه ایشان در شبکه ، نافی مسؤولیت ها و وظایف قانونی آن ها نخواهد بود.

 

 

 

 

 

عناوین سایر فعالیت های مدارس همیار :

ـ تشکیل گروه های آموزشی مشترک و برگزاری نشست های منظم 

ـ تشکیل انجمن های علمی ، فرهنگی و هنری و ورزشی دانش آموزی مشترک و برگزاری نشست های منظم

ـ برگزاری شورای دبیران  ، مجمع معاونین و سایر مشاغل همتا به صورت مشترک

ـ تشکیل مجمع انجمن های اولیاء و مربیان و برگزاری دوره های آموزش خانواده مشترک به صورت متمرکز

ـ برگزاری المپیادهای علمی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی مشترک 

ـ برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی مشترک به تفکیک جنسیت 

ـ  تولید مستندات کتبی و تصویری از فعالیت ها و تجربه های آموزشگاه در بخش های مختلف و تبادل آن بین مدارس عضو شبکه

ـ  به اشتراک گذاشتن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی ، کارگاهی ، سمعی و بصری و . . . به تناسب امکان ، استعداد وشرایط 

در خصوص چگونگی ، تعداد و کیفیت موارد فوق در شیوه نامه ارزیابی اشاره خواهد شد .

ـ اجرای هماهنگ بدیع و خلاقانه طرح های ملی و استانی و یا برنامه ها کتب جدید التالیف

 

امتیازات و شیوه ارزیابی از اعضای شبکه مدارس همیار :

ـ کلیه بخشنامه هایی که جنبه یادآوری و یا اطلاع رسانی در خصوص موارد موجود و یا محتوای قوانین و مقررات می باشد به اینگونه آموزشگاهها ارسال نخواهد شد.

این گونه واحدهای آموزشی از نظر منابع مالی  مورد توجه قرار خواهند گرفت.

ـ دوره ها و کارگاههای تخصصی  برای اعضای شبکه به شکل های حضوری ، مکاتبه ای و مجازی برگزار خواهد شد.

ـ در ارزیابی از مدارس همیار براساس شاخص های فرایندی و عملکردی که به پیوست تهیه و ارائه می گردد هر آموزشگاه می بایست حداقل 85 درصد از امتیازات مندرج در نمون برگ های ارزیابی را کسب نماید و در صورتی که مجموع مدارس عضو شبکه میانگین حداقل 90 درصد امتیازات را کسب نمایند ، در ارزیابی طرح شرکت داده خواهند شد و براساس امتیازات مکتسبه  براساس موارد فوق الذکر ، شبکه برتر در سطح شهرستان و منطقه انتخاب و کلیه عوامل اداری ، آموزشی و خدماتی عضو شبکه با رعایت سایر جوانب مورد تشویق کتبی سازمان قرار خواهند گرفت .

ارزیابی شبکه ها براساس نمون برگ شماره  2مندرج در این شیوه نامه صورت خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی اجرای طرح

 

ردیف

شرح فعالیت

زمان اجرا

مجری

1

تنظیم دستورالعمل  و ارسال به ادارات تابعه   

20تا 25 مهر

کمیته مدیریت طرح

در ستاد

2

ارسال بخشنامه به مدارس و برگزاری جلسه توجیهی مدیران به صورت همزمان در سطح کلیه ادارات تابعه 

15 تا 20 آبان

ادارات تابعه

3

دریافت تقاضای عضویت داوطلبانه مدارس متقاضی و  چینش و ایجاد شبکه توسط آموزش براساس نقاط مشترک و استقرار مکانی ، جنسیت و سایر ویژگی های مدارس متقاضی

تا 25 آبان

آموزش ابتدایی

4

دعوت و برگزاری اولین نشست مدارس پس از چینش با هدف معارفه و تشکیل شبکه و انتخاب مدرسه محور 

تا 30 آبان

آموزش ابتدایی

5

تبیین و توجیه طرح در جلسات شورای معلمان عضو شبکه

تا 5 آذر

مدارس عضو شبکه

6

برگزاری نشست مشترک کلیه عوامل اداره ، آموزشی ، پرورشی و . . . مدارس عضو شبکه توسط مدیر مدرسه محور در روز تعطیل و براساس مفاد مندرج در شیوه نامه

تا 5 آذر

مدیر مدرسه محور

7

تشکیل کمیته  برنامه ریزی با حضور نمایندگان کمیته های مختلف به منظور آغاز فعالیت تنظیم برنامه سالانه و تقویم اجرایی 

آبان ماه

مدیر مدرسه محور

8

ابلاغ برنامه سنواتی و تقویم اجرایی به مدارس عضو شبکه و ارسال یک نسخه از آن به کارشناسی آموزش دوره تحصیلی ادارات تابعه

تا 15 آذر

مدیر مدرسه محور

9

اجرای برنامه سالانه و تقویم اجرایی تنظیمی 

در طول سال تحصیلی

کلیه مدارس عضو شبکه

 

 

 

 

 

 

نمون برگ شماره : 1

باسمه تعالی

صورت جلسه نشست مشترک کمیته  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . شبکه همتا شماره :        شهرستان/منطقه :                                                    

شماره جلسه

روز :

تاریخ        /          /

ساعت شروع :

مکان برگزاری جلسه :

تاریخ پایـان :

دستورکار جلسه

1

2

3

4

پیگیری مصوبات جلسه پیشین :

شماره مصوبه

وضعیت انجام

در صورت اجرایی نشدن مصوبه علت آن به اختصار قید شود.

تصمیم اعضاء در خصوص

 مصوبه یا مصوبات اجرایی نشده

شد

نشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه مذاکرات در نشست جدید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصوبات جلسه جدید :

ردیف

عنوان مصوبه

مسؤول پی گیری

حداکثر زمان پیگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*اجرای برنامه های ثابت جلسه :

عناوین فعالیت ها

نام و نام خانوادگی

ارائه کننده

عناوین  مطالب ارائه شده

ملاحظات

زمان

  برحسب دقیقه

ارائه تجربه کاری

 

 

 

 

 

 

ارائه نکات مدیریتی

 

 

 

 

تبیین آیین نامه ها و بخشنامه های مربوطه

 

 

 

 

اسامی مدعوین احتمالی جلسه :

نام و نام خانوادگی

سمت

علت دعوت

فعالیت انجام شده توسط مدعو

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی جلسه آینده :

ردیف

دستور کار آینده

زمان برگزاری جلسه آینده

1

 

روز :

2

 

تاریخ :

3

 

ساعت :

4

 

 

مکان برگزاری :

 

امضاء اعضای حاضر در جلسه

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمون برگ شماره : 2

شیوه نامه ارزیابی شبکه های مدارس همتا

اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه :                                                               شماره شبکه :                                دوره تحصیلی :                                     

                                   نام مدرسه محور شبکه :                                             نام مدیر مدرسه محور :                                     تاریخ ارزیابی :

 

ردیف

فعالیت مورد انتظار

خود ارزیابی 

امتیاز گروه ارزیابی

ملاحظات

1

تنظیم برنامه سالانه مشترک براساس جدول زمانبندی

* در صورت تنظیم برنامه جامع و مطلوب به نحوی که کلیه اهداف دوره  تحصیلی  و سایر موضوعات مرتبط را پوشش قرار دهد 50 امتیاز لحاظ گردد.

 

 

 

2

تنظیم تقویم اجرایی مشترک براساس جدول زمانبندی

* در صورت تنظیم  تقویم اجرایی مطلوب به نحوی که کلیه فعالیت های جاری واحدهای آموزشی و برنامه تنظیمی را تحت  پوشش قرار دهد 40 امتیاز لحاظ گردد.

 

 

 

3

تشکیل کمیته های مشاغل همتا و برگزاری نشست های مشترک با هدف تبادل نظر ، هماهنگی و پیگیری اجرای برنامه های پیش بینی شده

* مابه ازای برگزاری هر جلسه بر هر کمیته 2 امتیاز

امتیاز این بخش در صورتی  ملحوظ خواهد شد که برای هر کمیته حداقل 3 جلسه در طول سال برگزار گردد و حداقل 90%  مصوبا جلسات به مرحله اجراء در آمده باشد. 

 

 

 

4

 برگزاری بازدیدهای علمی  و اردوهای دانش آموزی با رعایت جنسیت

* مابه ازای برگزاری هر بازدید علمی و اردو  در هر سه ماهه با حضور بیش از 70 %  دانش آموزان هر پایه 3 امتیاز و حداکثر 30 امتیاز لحاظ گردد.

دربخش  بازدید علمی  در صورت حداقل در 50% از کل دروس هر پایه امتیاز محاسبه در غیر اینصورت امتیاز لحاظ نگردد.  

 

 

 

5

برگزاری مسابقات علمی ، فرهنگی و هنری و ورزشی مشترک بین دانش آموزان مدارس شبکه

* مابه ازای برگزاری مسابقه در هر یک از عناوین فوق   که حداقل  50 % از دانش آموزان مشارکت نمایند 10 و حداکثر 30 امتیاز  امتیاز محاسبه گردد  

 

 

 

6

 اجرای کامل برنامه سالانه  مشترک

* در صورت اجرای کامل برنامه تنظیمی ، براساس مستندات موجود  100امتیاز لحاظ گردد.

 

 

 

جمع امتیازات کسب شده

 

 

 

 

ý  ستون خود ارزیابی این نمون برگ می بایست توسط مدیر مدرسه محور و مسؤولین کمیته های همتای شبکه که در تدوین برنامه همکاری داشته اند براساس فعالیت های انجام شده و مستندات موجود امتیاز دهی گردد.  تاریخ خود ارزیابی 15 تا پایان  تیرماه  ( پس از انجام خود ارزیابی ، فرم می بایست به آموزش دوره تحصیلی ارسال گردد)

 

ý  ستون امتیاز گروه ارزیاب ، توسط گروهی که متشکل از مدیران مدارس محور کلیه شبکه های موجود شهرستان ، مسؤول آموزش هر دوره تحصیلی و معاون آموزش و نوآوری می باشد پس از بررسی های لازم ، تکمیل و امتیاز دهی گردد. تاریخ ارزیابی نهایی گروه  یکم لغایت 15 مرداد    

( پس از انجام ارزیابی نهایی  ، اسامی کلیه عوامل شاغل در واحدهای آموزشی شبکه برتر جهت صدور لوح تقدیر می بایست حداکثر تا 25 مرداد به اداره کل  ارسال گردد. )

 

 

نام و نام خانوادگی و امضاء خود ارزیابان :

 

 

 

نام و نام خانوادگی و امضاء گروه ارزیاب :

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:24  توسط گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی  | 

فن آوری اطلاعات و یادگیری

باسمه تعالی

مقدّمه

واقعیت این است که فناوری های جدید از جمله فاوا تغییراتی را در دیدگاه های سنتی آموزش و یادگیری به وجود آورده اند  و آموزش و پرورش چاره ای جز کاربرد فناوری های نوین و هماهنگ کردن آن ها با نیاز های دانش آموزان و تغییر و تحول در فرایند یاددهی و یادگیری ندارد. از دیدگاه توماس کوهن انقلاب علمی زمانی به وجود می آید که تئوری ها و وروش های قدیمی قادر به حل مسائل جدید نباشند او این تغیییرات را در نظریه ها و روش ها دگرگونی پارادایم می نامد. تجربیات و فعالیت های آموزشی  فراهم شده در بسیاری از مدارس نمی تواند به خوبی دانش آموزان  را برای آینده آماده کند  از این رو به وجود آوردن یک دیدگاه جدید در فرایند یادگیری با کاربرد فناوری های نوین اطلا عاتی می تواند نقش مهمی در ایجاد سیستم های آموزشی مبتنی بر دانش داشته باشد.

از این رو گروه آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی با همکاری گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در راستای اهداف جشنواره ی الگوهای مناسب تدریس اقدام به تهیه ی این بروشور نموده است. امید است این تلاش مورد توجّه همکاران شرکت کننده ی  در جشنواره قرار گیرد.

اصول یادگیری با رویکرد بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

1. دانش آموز به مثابه ي جست و جو گر  اطّلاعات

در اين شيوه ي يادگيري، دانش آموز منابع اطّلاعاتي را مي شناسد و آن ها را ارج مي نهد، منابع گوناگون اطّلاعاتي را جست و جو مي كند و بر اساس نيازهاي خود و موضوع مورد نظر با استفاده از اشكال متعدّد رسانه هاي الكترونيكي و ارتباط جمعي، اطّلاعات مورد نياز خود را بازيابي مي كند.

2. دانش آموز به مثابه ي تفكّر، نقّاد، تحليل گر و گزينش گر اطّلاعات

دانش آموز از منابع، فنون و ابزارهاي فناوري در حلّ مساله، مرور اطّلاعات و داده ها استفاده مي كند و سپس اين داده ها را تجزيه و تحليل، تركيب و ارزش يابي مي كند و آن ها را به شكل اطّلاعات و دانش مفيد و قابل استفاده ارائه مي دهد.

3. دانش آموز به مثابه تولید کننده دانش

دانش آموز به طور انفرادي يا به عنوان عضو گروه فعال با استفاده از فناوري هاي آموزش نو، رسانه هاي ارتباط جمعي و الگو سازي و شبيه سازي هاي رايانه اي و تلفيق اطّلاعات گردآوري شده از منابع گوناگون، مفاهيم و نظريات علمي تازه اي را مطرح مي كند.

 

4. دانش آموز به مثابه پیام رسان اثر بخش

دانش آموز با تجزيه و تحليل وظايف محوّله و استفاده ي درست از ابزارها و رسانه هاي فناورانه،  متناسب با هدف مخاطبان، افكار و نظريات منحصر به فرد خود را ارائه مي دهد.

5. دانش آموز به مثابه فناور آموزشی

در اين شيوه دانش آموز، اعتماد به نفس، صلاحيت و مهارت هاي فنّي لازم را كسب مي كند تا بتواند در زندگي روزمره و در محيط كار خود، ابزارهاي فناورانه و ارتباط جمعي را با موفقيت راه اندازي كند و مورد استفاده قرار دهد.

نکاتی را که معلم در طراحی یک واحد درسی با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات باید رعایت کند..

1. استفاده از فناوري اطّلاعات و ارتباطات براي دستيابي به اهداف آموزشي.

2. استفاده نكردن از فناوري اطّلاعات و ارتباطات در فعاليت هاي آسان و ساده اي كه در صورت كاربرد روش هاي ديگر؛ فرد را راحت تر به اهداف مورد نظر مي رساند.

3. استفاده از فناوري اطّلاعات و ارتباطات به منظور تمركز بر جنبه هاي مورد نظر و استفاده ي بهينه از زمان و منابع.

4. معلّم بايد ارتباط بين كاربرد فناوري اطّلاعات و ارتباطات و هدف تدريس و تاثير آن بر كاربردهاي روزمره را براي دانش آموزان روشن كند.

5. معلّم بايد ابعاد و بخش هايي از تدريس را كه در آن از فناوري اطّلاعات و ارتباطات استفاده مي كند در طرح درس خود مشخّص كند.

6. تعيين معيارهاي قضاوت در زمينه هاي يافته هاي دانش آموز تا استفاده از فناوري اطّلاعات و ارتباطات موجب ناديده گرفتن اين يافته ها و پيشرفت آن ها نشود.

7. توجّه به هر گونه تاثير استفاده از فناوري اطّلاعات و ارتباطات در سازماندهي و انتقال مفاهيم درسي و چگونگي مديريت آن ها.

8. بررسي تناسب فناوري اطّلاعات و ارتباطات مورد استفاده با توانايي هاي دانش آموزان با در نظر گرفتن اين نكته كه برخي از دانش آموزان ممكن است از قبل در استفاده از ابزار مورد نياز، تبحّر لازم را داشته و برخي فاقد اين تبحّر باشند.   

چگونگی سازماندهی منابعو فناوری اطلاعات و ارتباطات

1. استفاده از ابزار فناوري اطّلاعات و ارتباطات براي تمامي افراد كلاس.

2. تقسيم بندي دانش آموزان در گروه هاي دو يا چند نفره، به منظور حصول اطمينان از استفاده ي آنان از ابزار فناوري اطّلاعات و ارتباطات و درگير شدن آن ها با آن.

3. در دسترس بودن منابع فناوري اطّلاعات و ارتباطات براي دانش آموزان به منظور استفاده در تحقيقات يا ساير موارد در حين درس، طراحي و اجراي فعاليت و كسب اطمينان از مفيد بودن و تناسب منابع با اهداف آموزشي مورد نظر. 

چگونگی ارزش یابی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

1. فعاليت هاي مبتني بر فناوري اطّلاعات و ارتباطات دانش آموزان را مشاهده كرده و در صورت لزوم در آن مداخله كند.

2. با طرح چند سوال، دانش آموزان را به فكر كردن براي توجيه مناسب بودن ابزار فناوري اطّلاعات و ارتباطات، ملزم كنند.

3. ميزان يافته هاي تك تك دانش آموزان را طي فرايند يك فعاليت گروهي از طريق مشاهده ثبت داده ها، مداخله در فرايند و گفت و گو با دانش آموزان تعيين كند.

4. براي ارزش يابي آغازين، تكويني، تشخيصي و پاياني فعاليت هاي مبتني بر آن فناوري طراحي كند و مقررّات و شرايط استفاده از فناوري اطّلاعات و ارتباطات براي ارتقاي يادگيري دانش آموزان، سطح ادراك آنان و نيز ميزان دست يابي شان را تعيين كند.

 

 

گروه آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی

با همکاری

گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:19  توسط گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی  | 

جشن آغاز آموزش قرآن

امروز ۱۵ مهر ۱۳۸۹ آغاز آموزش قرآن برای کلاس اولیها را جشن می گیریم .

 مراسم جشن در کلیه مدارس ابتدایی سراسر استان مازندران در حال اجرا می باشد.به همین منظور مراسم ویژه ای نیز که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به صورت همزمان در مجتمع آموزشی امام حسن عسگری واقع در روستای پایین دزا در حوزه آموزش و پرورش ناحیه یک ساری و دبستان هفده شهریور شهرستان بابل برگزار میگردد. 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 10:16  توسط گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی  | 

جشن آغاز آموزش قرآن

 

امروز ۱۵ مهر ۱۳۸۹ آغاز آموزش قرآن برای کلاس اولیها را جشن می گیریم .

مراسم نمادین استانی جشن قرآن در دو شهرستان برگزار شد.

 مراسم جشن در کلیه مدارس ابتدایی سراسر استان مازندران در حال اجرا می باشد.به همین منظور مراسم ویژه ای نیز که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به صورت همزمان در مجتمع آموزشی امام حسن عسگری واقع در روستای پایین دزا در حوزه آموزش و پرورش ناحیه یک ساری و دبستان هفده شهریور شهرستان بابل برگزار میگردد. 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 10:16  توسط گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی  | 

 از: اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 به :  اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه    

 موضوع : نمایه اجرای فرایند پایانی ( برگزاری همایش ها ) بعضی از طرحهای ابتدایی  

 

  سلام علیکم

                    با عرض تهنیت بمناسبت حلول ماه پربرکت رجب و آرزوی توفیق روزافزون .

با لطف خدا و تلاش همکاران ارجمند، همه طرح های مصوب سالانه گروه پیش دبستانی و ابتدایی در سال تحصیلی89 88 به نحو مطلوبی به مرحله اجرا رسیده و درصدبالایی از فرایندهای مربوطه عملی شده است .و همچنین تاکنون شاهد پیامدهاو نتایج مناسب آن بوده ایم . ولی نهایتا بعضی از فرایند پایانی چند طرح طبق برنامه ریزی ذیل برگزار خواهد شد .

 لذاشایسته است مسئولین محترم شهرستان /منطقه جهت اجرای دقیق و بهره گیری مناسب از فرصت فراهم شده موارد زیر را با دقت ، تدبیر وپیش بینی مناسب عمل نمایند :

                                            * الف ) توصیه های اجرایی

  + مطالعه دقیق محتوای بخشنامه و برنامه ریزی مناسب برای تقسیم و انجام بهتر امور .

 + توجه به  زمان و مکان برگزاری هریک از همایشهای مورد نظرو رعایت دقیق موارد خواسته شده .

 +  اخذ رضایت نامه از والدین در اعزام دانش آموزان به همایش های دانش آموزی استان .

 + مساعدت و همکاری و انجام امور اداری بموقع در اعزام مدعوین ، جهت حضور راس ساعت اعلام شده  همایش .

 + بررسی ، پیش بینی و تدبیر در اجرای بعضی از موارد مقتضی و یا منحصر مربوط به شهرستان منطقه .

 + دقت دراعزام افراد مدعو جهت شرکت در همایش ،و خودداری جدی ازاعزام افراد همراه بجهت محدودیت مکانی ومالی .

 + رعایت موارد قانونی ، ایمنی و امنیتی در اعزام همکاران و دانش آموزان .   

 * در صورت لزوم و بروز مشکل با گروه ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان تماس گرفته شود .  

                                     * ب )  همایش ها و نحوه برگزاری آن 

  1-دوره تربیت مدرسین میانی ارزشیابی توصیفی

 +  زمان برگزاری: روزهای 9 /4 و10/ 4/ 89 بصورت شبانه روزی    +  زمان شروع  ساعت30/ 8 صبح .

 + مکان برگزاری : مرکز تربیت معلم دخترانه حضرت فاطمه(س) قائمشهر به آدرس میدان امام کیلومتر1 جاده کیاکلا.

 + شرکت کنندگان : شهرهای آمل+ بابل+ تنکابن+ ساری1+ ساری2+ قائمشهر+ نکا دو 2 نفر و بقیه شهرهاو مناطق یک1 نفر

 از مجریان یا مدرسین موفق و توانمند طرح ارزشیابی توصیفی ،که حداکثر تا تاریخ 5/4/89 به گروه ابتدایی  معرفی گردند.در این راستا انتظار می رود در انتخاب ومعرفی مدرسین با نهایت دقت و حساسیت عمل گردد.

 * قابل ذکر است پس ازپایان دوره آمل در اولین فرصت دوره آموزشی برای مجریان طرح ارزشیابی توصیفی برگزار شود.

 2-  همایش جشنواره مدرسه با نشاط ( آخرین فرایند طرح مدرسه با نشاط ) .

 +  زمان برگزاری : چهارشنبه 16/ 4/ 89           +  زمان شروع  ساعت 30/ 8 صبح .

 + مکان برگزاری : تربیت معلم دخترانه حضرت فاطمه(س) قائمشهر به آدرس میدان امام کیلومتر1جاده کیاکلا .   

 +   شرکت کنندگان :  مدیران و یک نفر معاون مدارس موفق ابتدایی که فعالیتهای آنان به مرحله استانی ارسال گردید.  در صورت نداشتن معاون یک نفر معلم از همان مدرسه اعزام گردد .    

*******************************************

3- همایش  پرواز اندیشه ها 7 ( پیشگامان تحقیق و پژوهش دانش آموزی )

  +  زمان برگزاری : چهارشنبه 23/ 4/ 89           +  زمان شروع  ساعت  30/ 8  صبح.

  + مکان برگزاری : محمود آباد سالن همایش شرکت ملی نفت به آدرس    جاده محمود آباد  نور .

  + شرکت کنندگان : دانش آموزانی که آثار تحقیقی آنان به مرحله استانی ارسال شده است . و مسئولین آموزش ابتدایی و یک نفراز معلمان خواهربعنوان سرپرست دانش آموزان پسرودختر.  

********************************************

4- دوره تربیت مدرسین دوروس فارسی ، ریاضی و علوم

   + زمان برگزاری: روزهای 9 /5   ، 10/ 5  و 11/ 5/ 89  بصورت شبانه روزی  +  زمان شروع  ساعت  30/ 8 صبح .

 + مکان برگزاری :  تربیت معلم دخترانه حضرت فاطمه(س) قائمشهر به آدرس میدان امام کیلومتر1جاده کیاکلا .   

 + شرکت کنندگان : شهرهای آمل+ بابل شش 6  نفر ( هردرس دو2 نفر) و بقیه شهرهاو مناطق سه 3 نفر( هر درس یک1نفر)

 از بین کارآمدترین نیروهای واجدشرایط (ترجیحا دارای مدرک مرتبط با مواد درسی فارسی+ علوم+ ریاضی) با مسئولیت معاون آموزشی و مسئول آموزش ابتدایی .    

* شرایط ویژه : نیروها دارای سابقه حداقل10سال و حداکثر20سال  * دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاترمشغول درابتدایی.

* دارای حسن شهرت ، علاقه و توانمندی در بیان و ارائه مطلب .  

 درپایان انجام بموقع اقدامات همراه با دقت کافی درمعرفی مدرسین تاتاریخ 5/4/89 و رعایت جوانب امورمورد انتظارمی باشد.

 * رونوشت :

   + دفترمعاون محترم ابتدایی وزارت متبوع جهت استحضار    + مدیرکل محترم دفتر ابتدایی وزارت متبوع جهت استحضار

   + دفتر مدیرکل محترم آموزش و پرورش مازندران            + دفتر معاون محترم ابتدایی استان                  

   +  گروه محترم ارتقا جهت اطلاع و هماهنگی لازم               +  واحد محترم ارزیابی عملکرد  

   + کارشناسی محترم روابط عمومی                                   +  گروه پیش دبستانی و ابتدایی

   + مرکز تربیت معلم قائمشهر جهت تمهید مقدمات                                                                                            

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:0  توسط گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی  | 

بسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش کشور

اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 

                                                   فراخوان مقاله

ارزشیابی کیفی ـ توصیفی

 

محورهای  فراخوان 

 1- ارزشیابی توصیفی و بکار گیری ابزارهای مناسب با رویکرد تجربه های نو و خلاق .

 2- ارزشیابی توصیفی ورشدهمه جانبه(عاطفی ،جسمانی،اجتماعی و شناختی)دانش آموز .

3- ارزشیابی توصیفی و شناخت و پرورش استعداد ها و توانایی فردی دانش آموزان .

4- مسایل و مشکلات و چالش های اجرای ارزشیابی توصیفی در وضعیت موجود .

5- ارزشیابی توصیفی و بهداشت روانی دانش آموز.

6- شیوه های مستند سازی نتایج ارزشیابی توصیفی  .

7- اجرای ارزشیابی توصیفی درکلاس های چند پایه .

 8-  موضوع آزاد درزمینه ی ارزشیابی توصیفی .

  مقالات حداقل در ۱۰و حداکثر ۲۰صفحه ۴ آ با قلم بی لوتوس  سایز ۱۲ در محیط ورد ۲۰۰۳ تایپ و همراه با لوح فشرده به گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش مازندران ارسال گردد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:19  توسط گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی  | 

 

 از:سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

  به: اداره آموزش و پرورش شهرستان  و مناطق              

 موضوع:  ارسال نتایج طرح شبه  پژوهشی کاهش و حذف کودک آزاری                

         سلام علیکم

  

                

    

   با احترام پیرو نامه شماره 401/67320 مورخ 12/8/88 و  در راستای حمایت از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارسال بورشور به ادارات آموزش و پرورش شهرستان و مناطق  ، نتایج مربوط به طرح شبه  پژوهشی کاهش و حذف کودک آزاری    جهت بهره برداری ارسال می گردد . شایان ذکر است این مهم در دستور  کار جلسات   شورای معلمان ، شورای مدرسه ،  آموزش خانواده و انجمن اولیاء و مربیان و ...  قرار گیرد.                         

 بسیاری از دانش آموزان دوره ابتدایی هر روز مشکلاتی را در خانه ، مدرسه و حتی خارج از این دو (خیابان ، کوچه ، ... ) تجربه می کنند که اولیاء خانه و مدرسه یا از آن بیخبرند و یا اهمیتی به آن نمی دهند . بعد از مدتی دانش آموز به بهانه ی دل پیچه و یا دل درد و ... از رفتن به مدرسه سر باز می زند .

سازمان آموزش و پرورش مازندران (گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی ) در  خصوص  طرح کاهش و حذف کودک آزاری جلسات متعددی را برگزار نمود اقداماتی نظیر تهیه بورشور ، تراکت و ...  داشته است  و اینک با طرح سه سوال(تشریحی ) برای دانش آموزان پایه دوم تا پایه پنجم (با روش نمونه گیری خوشه ای ) و توزیع آن در بین 2000 دانش آموزان( انتخاب چهار شهرستان و مناطق به صورت تصادفی از کل استان مازندران"تنکابن ،آمل ، بابل ، ساری و بهشهر "  ) سعی کرد تا اقدامات و اطلاع رسانی مطلوبی داشته باشد .

   بعد از جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج اطلاعات خام ، اقدام به بحث و نتیجه گیری نمود که به شرح ذیل آمده است . گفتنی است که این پژوهش در سطح آمار توصیفی بوده و نتایج قطعی از آن غیر قابل استاد می باشد. بیشتر جنبه افزایش  آگاهی برای اولیا مدرسه و خانه می باشد تا با انجام تحقیق علمی تر راجع به آن به قضاوت علمی پرداخت .     

بحث و نتیجه گیری

 • با توجه به فراوانی های استخراج شده ،19 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از ماشین ، موتور و دوچرخه  ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه دوم با29 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه پنجم با 2/22  درصد می باشد. 
 •  با توجه به فراوانی های استخراج شده ،3/14 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از همکلاسی ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه چهارم با 9/38 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه دوم با 2/14  درصد می باشد. 
 •  با توجه به فراوانی های استخراج شده ،11 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از دزد  ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه دوم با 4/42 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه پنجم با 2/11 درصد می باشد.
 • با توجه به فراوانی های استخراج شده 10 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از پدر  ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه دوم با 5/45 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه سوم با 2/9  درصد می باشد. 
 • با توجه به فراوانی های استخراج شده ، 8 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از  حیوانات  ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه چهارم با  4/32 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه سوم با 9/14  درصد می باشد. 
 • با توجه به فراوانی های استخراج شده ،7/7 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از مدیر ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه دوم با 8/34 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه چهارم با 8/18  درصد می باشد. 
 • با توجه به فراوانی های استخراج شده ، 4/5 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از معلم  ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه دوم با 7/30 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه سوم با 18  درصد می باشد. 
 • با توجه به فراوانی های استخراج شده ، 5 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از  مادر  ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه دوم با 6/43 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه سوم با 7/12  درصد می باشد. 
 • با توجه به فراوانی های استخراج شده ،7/4 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از  والدین  ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه دوم با 8/34 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه چهارم با 8/18  درصد می باشد. 
 • با توجه به فراوانی های استخراج شده ، 9/2 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از شب تنهایی و تاریکی   ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه پنجم با40 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه دوم با 7/12 درصد  می باشد. 
 • با توجه به فراوانی های استخراج شده ،8/2 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از خواهر ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه دوم با 5/40 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه پنجم با 7/9  درصد می باشد.
 • با توجه به فراوانی های استخراج شده ،4/2درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از پایه های  بالاتر ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه چهارم با 3/52 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه پنجم می باشد. 
 • با توجه به فراوانی های استخراج شده ،3/2 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از  راننده  سرویس  ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه دوم با 50 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه پنجم می باشد. 
 • با توجه به فراوانی های استخراج شده ،5/1 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از امتحانات  ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه پنجم با 9/75 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه سوم با 9/6  درصد می باشد. 
 • با توجه به فراوانی های استخراج شده ،5/1 درصد دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان از  برادر  ترس دارند که بیشترین میزان ترس مربوط به پایه چهارم با3/39 درصد . و کمترین میزان ترس مربوط به پایه دوم می باشد. 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 10:2  توسط گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی  | 

سال نو مبارک

نوروز باستانی سال ۱۳۸۹ که به فرموده مقام معظم رهبری سال همت مضاعف و کار مضاعف نام گذاری نموده اند را به کلیه ایرانیان بویژه فرهنگیان گرامی تبریک عرض می نمائیم . انشاالله سالی پر از موفقیت برای همگان باشد  .

گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی مازندران

+ نوشته شده در  شنبه هفتم فروردین ۱۳۸۹ساعت 10:46  توسط گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی  | 

مطالب قدیمی‌تر